Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Seminární práce vzor


            Schopnost napsat dobrou seminární práci, tedy takovou, která vyhoví požadavkům školy a vyučujících, je dnes již samozřejmým předpokladem úspěšného studia na střední a vysoké škole. Seminární práce je především dokladem toho, že student dokáže vyhledávat, zpracovávat a předávat informace ostatním osobám. Stejně tak ale dokladuje osvojení si dalších dovedností jazykového a literárního rázu a schopnosti jasného a logického myšlení.

            Některé ze středních a vysokých škol poskytují ve snaze pomoci svým studentům ve studiu vzor seminární práce. Takový vzor seminárky potom může být pro studenta vhodnou motivací a inspirací k sepsání vlastního, neméně vyhovujícího díla.

            Poskytnutý text není vhodné v žádném případě odmítat. Naopak, vzor seminární práce je vhodné prostudovat po všech stránkách, tedy po stránce odborné, literární, jazykové a typografické. Vzor seminárky nutně z principu zahrnuje všechny náležitosti, které má dobře napsaná seminární práce mít.

            Nejprve se budeme věnovat stránce odborné. Žádná ze seminárních prací nemůže vzniknout bez opory v odborné literatuře. Tato skutečnost platí univerzálně pro všechny práce vědeckého charakteru. Studium písemných pramenných materiálů je bohužel časově velmi náročnou, na druhou stranu ale nepostradatelnou součástí přípravy na vlastní práci. Vzor seminárky musí nezbytně zahrnovat oddíl věnovaný soupisu použitých literárních pramenů. Všímáme si toho, jak je odborná literatura autorem vzoru seminární práce využívána. Není důležité pouze vědět, kdo se a jakým způsobem ke zpracovávanému tématu vyjádřil, ale také to, jak navázal na předchozí vědecká bádání, zda se poučil z chyb svých předchůdců a dokázal je ve své práci eliminovat. Bibliografická citace poskytuje v tomto ohledu celou řadu vodítek. Pokud jsou ve vzoru seminární práce citovány prameny podle normy, což by mělo být dnes již pravidlem, dozvíme se ze seznamu použité iteratury mnoho podstatných a důležitých informací, například o pořadí vydání knihy a roku vydání. Pořadí vydání vypovídá o úspěšnosti knihy na trhu, rok vydání potom pomůže utřídit vývoj názorů na danou problematiku.

            Vzor seminárky nám dále poskytuje informace o požadované literární úrovni díla. Myšlenky z prostudované literatury je zapotřebí vlastním způsobem literárně zpracovat, pouhé ocitování s odkazy na autory nestačí. Důležité je přitom zachovávat vnitřní logiku textu. Myšlenky uvedené v seminární práci na sebe musí logicky navazovat. Přesnost formulací bude samozřejmě odvislá od úrovně znalostí autora seminární práce. Obvykle napomáhá vracet se k první verzi textu s delším časovým odstupem, neboť optimální konečná verze seminárky vznikne až po několikerém přepracování předchozích variant textu.

            Úroveň písemného jazykového vyjadřování autora seminární práce je odvislá od jeho celkové znalosti jazyka jako takového. Vzor seminární práce bude jistě co do užití jazykových prostředků bezchybný. Pravopisná úskalí dnes obyčejně pomůže překonat počítač, ani on ale nedokáže provést úplnou pravopisnou korekturu. Databáze češtiny je neobyčejně bohatá, zahrnuje tvary odlišující se například i pouhým tvrdým či měkkým i, psaním hlásek s nebo z a podobně. Počítač nedokáže v tomto ohledu člověka nahradit, protože neumí postihnout význam a postavení slova ve větě, tedy ani odhalit chyby pocházející z užití nesprávného tvaru slova.

            Z typografické stránky je seminární práce útvarem ze všech odborných prací obvykle nejméně náročným, přesto je ale vhodné povšimnout si u předloženého vzoru seminárky, abychom respektovali požadavky školy. Mohou se vyskytnout případy, že je poměrně striktně vyžadováno dodržování pravidel stránkování textu, užívání pouze několika povolených typů písma, stejně jako jeho velikostí. Školy se předložením vzoru seminárek také snaží zamezit rozmáhajícímu se nešvaru užití jiného než předepsaného řádkování ve snaze dosáhnout vyššího počtu stran textu.

            Vzor seminární práce se tedy v žádném případě nedoporučuje podceňovat. Jeho důkladným prostudováním se naopak můžeme vyhnout zbytečné ztrátě času při opravách učiněných chyb.

            V sekci Vzorové práce se můžete podívat jak například vypadá podklad pro vzor seminární práce.


DEFINICE