Napište někomu o webu!
E-mail příjemce:
Jméno odesílatele:
Předmět:
Zpráva:
Zákaznická sekce
Přihlašovací informace

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

 

Pondělí - neděle

NONSTOP

 

TEL. KONTAKT

+420 774 910 774

 

V případě nezastižení

využijte náš e-mail

 

EMAIL

info@ukolydoskoly.cz

 

Nebojte se zeptat na

cokoli, se vším poradíme

Disertační práce


            Dizertační prací se zakončuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, tedy doktorandské studium. Z tohoto důvodu se o ní někdy také hovoří jako o doktorské dizertační práci.

            Dizertační práce by měla být již zralým, původním vědeckým dílem, zpracovaným na základě samostatného vědeckého výzkumu. U jejího autora se předpokládají hluboké teoretické znalosti daného vědního oboru. Také se předpokládá spolupráce autora s vědeckými pracovišti a ústavy.

            Dizertační práce již nutně obsahuje nové, dosud nepublikované poznatky. Její autor musí být schopen samostatně vědecky pracovat v oblasti výzkumu nebo vývoje. Dizertační prací se prokazuje schopnost vhodné volby odborného problému a jeho zpracování odpovídajícím způsobem.

            Vědeckou úroveň práce garantuje odborná erudovanost osob, které se na procesu jejího vzniku spolupodílejí. Školitel je jmenován vědeckou radou příslušné vysoké školy. Musí být minimálně docentem, případně alespoň všeobecně uznávaným odborníkem na danou problematiku. Vedle školitele autor spolupracuje zpravidla také s konzultantem. Obyčejně bývají nutné konzultace ještě s dalšími osobami.

            Dizertační práce mívá rozsah okolo 150 stran. Kromě samotné práce si autor k obhajobě dizertační práce připravuje ještě takzvaný autoreferát. V autoreferátu stručně shrnuje základní myšlenky, výsledky a závěry své práce. Do autoreferátu náleží také zdůvodnění použitých metod, seznam použitých pramenů, seznam ostatních publikovaných prací doktoranda a resumé v cizím jazyce. Autoreferát je předkládán členům zkušební komise, mívá okolo 20 stran.

            Po úspěšné obhajobě je autorům dizertačních prací přiznáván akademický titul doktor. Zkratka Ph.D. se uvádí za jménem.

            Objednat podklady pro dizertační práci.

            Na úvodní straně naleznete výhody objednání podkladů nejen pro dizertační práce.


DEFINICE